PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ochrana osobních údajů.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Ve vztahu k dalším povinnostem Správce řídit se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR prohlašujeme, že osobní údaje předáváme jen těm subjektům, u kterých při naší činnosti máme zajištěnu stejnou ochranu osobních údajů, které zpracováváme. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Nakládání s osobními údaji se řídí ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Ke zprostředkování objednávky potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zprostředkování uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy. Tyto technické údaje jsou ukládány po dobu nezbytnou pro umožnění nákupu zákazníkovi, pokud zákazník neprovede registraci zákaznického účtu, nebo nákup bez registrace zákaznického účtu, pak jsou tyto data uchovávány po dobu maximálně 24 měsíců, případně jsou anonymní. Údaje spojeny s kupní smlouvou jsou archivovány max. po dobu, kterou nařizuje zákon.

Osobní údaje jsou od vás získávány výhradně na základě vaší registrace, případně vyplněním údajů na našem e-shopu, potřebné k dokončení objednávky. 

Marketingovou komunikaci nepoužíváme - informace, novinky ani jiná marketingová sdělená našim zákazníkům NIKDY NEPOSÍLÁME. Náš e-shop zaznamenává pouze údaje spojených s plněním kupní smlouvy, k výmazu registrace můžete kdykoliv písemně požádat a registrace bude odstraněna. 

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte také právo požadovat informace: 
- jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům. 


Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násled. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení, pro tyto účely použijte poštovní adresu sídla Správce, nebo e-mail: umistramydlare@seznam.cz


INFORMAČNÍ POVINNOST:

Pro vybavení vaší objednávky zpracovávám vaše údaje - jméno a přijmení, adresu, tel. číslo a e-mail. adresu
Budu je uchovávat právě po dobu, nutnou k odbavení vaší objednávky. Jméno a vaši adresu pak musím archivovat jsou součást daňové evidence pro potřeby finančního úřadu.


Tytéž vaše osobní údaje slouží také dalším zpracovatelům:
PPL CZ s r.o.


Všechny zadané osobní údaje budou použity pouze k vyřízení vaší objednávky a doručení zásilky s objednanými produkty.